Տնային առաջադրանք

   1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև, ոզնի, ոհմակ, հրեղեն, երախտամոռ, տերև, հարևան, եղանակ, սեղան, երազ:

Արև – 3 տառ, 4 հնչյուն

Ոզնի – 4 տառ, 5 հնչյուն

Ոհմակ – 5 տառ, 6 հնչյուն

Հրեղեն – 6 տառ, 6 հնչյուն

Երախտամոռ – 9 տառ, 10 հնչյուն

Տերև – 4 տառ, 5 հնչյուն

Հարևան – 6 տառ, 7 հնչյուն

Եղանակ – 6 տառ, 7 հնչյուն

Սեղան – 6 տառ, 6 հնչյուն

Երազ – 4 տառ, 5 հնչյուն

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3) – ա – րա – հետ, կածան (2) – կա – ծան, հերոս (2) – հե – րոս, բերանբաց (3) – բեր – ան – բաց, արկածային (4) – ար – կա – ծա – յին, արդարադատ (4) – ար – դա – րա – դատ, կարգապահ (3) – կար – գա – պահ, հերթական (3) – հեր – թա – կան,մատակարարել (5) – մա – տա – կա – րա – րել, ազատասեր (4) – ա – զա – տա – սեր:

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև – տերև, ա-րև-մուտք – արևմուտք, ա-րև-կողա – արևկող, Տա-թև – Տաթև:

Բ. Տե-րե-վա-թափ – տերեվաթափ, անձ-րե-վա-յին – անձրևային, ա-րե-վոտ – արեվոտ, սե-վուկ – սեվուկ,  բե-վե-ռա- յին – բեվեռային,  ձե-վա-կան – ձեվական, թե-վա-վոր – թեվավոր,  ու-ղե-վոր – ուղեվոր:

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշնանային մի գեղեցիկ օր, երբ տերևները թափվեցին երեխաները դուրս վազեցին իրենց պայուսակներով։Իրենց հետ ունեին տոպրակներ և հեռախոս, որպեսզի գեղեցիկ տերևներ նկարեն և հավաքեն։Իսկ տոպրակները, որպեսզի աշնան հասնող հատապտուղները,մրգերը դնեն տոպրակների մեջ ու տանեն տուն։Գեղեցիկ ծաղիկները, որպեսզի տանեն տուն, դնեն ջրով լի ծաղկամանի մեջ,որպեսզի տնից անուշ հոտ գա։Երեխաները շատ էին սիրում նաև աշնան ամիսների տոները։Օրինակ՝ սեպտեբերի մեկ գիտելիքի օրը, սեպտեմբերի քսանմեկ անկախության օրը, Էրեբունի-Երևան տոնակատարությունը,հոկտեմբերին ուսուցիչների տոնը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s