Մայրենի

Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր:Գրի՛ր տեսակն ըստ կազմության (պարզ, բարդ, ածանցավոր):

Օրինակ՝

գետակ— գետ(արմատ)+ ակ(ածանց), ածանցավոր

ջրաղաց— ջուր(արմատ)+աղաց(արմատ), բարդ

Արևային – արև (արմատ) + ային (ածանց) ածանցավոր, վերջալույս – վերջ (արմատ) + ա (հոդակապ) + լույս (արմատ) բարդ, առավոտ – պարզ,  ծաղիկ – պարզ, ծաղկանոց – ծաղիկ (արմատ) + անոց (ածանց) ածանցավոր, թփուտ – պարզ, տերևաթափ – տերև (արմատ) + ա (հոդակապ) + թափ (արմատ) բարդ, ոսկեզօծ – ոսկե (արմատ) + զօծ (արմատ) բարդ, ոսկյա – ոսկե (արմատ) + յա (ածանց) ածանցավոր, արծաթ – պարզ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s