Բնական թվեր բազմապատկան տեղափոխական եւ զուգորդական օրենքները

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝
Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։
Օրինակ՝

87‧33=33‧87=2871

Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝
Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը
կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ եւ երրորդ թվերի
արտադրյալով բազմապատկելով։
Օրինակ՝
(27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

Որեւէ թիվ երկու թվերի գումարով բազմապատկելու արդյունքը կարելի
է ստանալ՝ թիվը բազմապատկելով յուրաքանչյուր գումարելիով եւ
ստացված թվերը գումարելով իրար։
Օրինակ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285
Օրինակ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s