Հնարագետ ջուլհակը: Ղ. Աղայան

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր):

Հնար+ա+գիտություն = բարդ ածանցավոր

թա+գա+վոր = ածանցավոր

Կտավ = պարզ

Հարց+մունք = բարդ

Կախ+ա+րդական = բարդ

Ան+մահական = ածանցավոր

Գլուխ = պարզ

Արհեստ+ա+վոր = բարդ ածանցավոր

  1. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր 5  անձ ցույց տվող, 5 իր ցույց տվող գոյականներ:

Անձ – դերվիշ, գիտնական, ժողովուրդ, վարպետ, թագավոր

Իր – հագուստ, միտք, սով, աջ, ճախարակ

  1. Պատմվածքից փորձիր գտնել և դուրս գրել հատուկ գոյականը:

Շահ-Աբաս, Սպահան, Հայոց

  1. Բնութագրի՛ր դերվիշին, ջուլհակին:

Դերվիշ – սարսափելի, չար, հիմար

Ջուլհակ – հիմար, վարպետ, հայտնի, խորամանկ

  1. Ի՞նչ սովորեցրեց  քեզ պատմվածքը:  Բանավոր ներկայացրո՛ւ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s