Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը

9

Դավիթ չըդառավ, մի կըրա՜կ դառավ։ Ճարը կըտըրված՝ Օհանը բերավ Նետ-աղեղ շինեց ու տըվավ իրեն՝ Գընա, որս անի սարերի վըրեն։ Դավիթ նետ-աղեղն առավ

Continue reading “Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը”