English

My mather has many teacher – մայրս շատ ուսուցիչ ունի

Our friends are singing – մեր ընկերները երգում են

Your hat is green – ձեր գլխարկը կանաչ է

His father is tall – նրա հայրը բարձրահասակ է

Her cake is pretty – նրա տորթը գեղեցիկ է

Its eyes are blak – նրա աչքերը սև են

Your grandfather is doctor – ձեր պապը բժիշկ է

Theis daughter is happy – նրանց դուստրը երջանիկ է