English

My mather has many teacher – մայրս շատ ուսուցիչ ունի

Our friends are singing – մեր ընկերները երգում են

Your hat is green – ձեր գլխարկը կանաչ է

His father is tall – նրա հայրը բարձրահասակ է

Her cake is pretty – նրա տորթը գեղեցիկ է

Its eyes are blak – նրա աչքերը սև են

Your grandfather is doctor – ձեր պապը բժիշկ է

Theis daughter is happy – նրանց դուստրը երջանիկ է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s