“My favorite profession”

My name is Nare .I eight old. I study in grades 4-1 at North School. I like to dance, draw, play chess, ride a bike. When I grow up, I want to become a teacher to teach children, to become good people so that they can teach others.

Ես Նարեն եմ 8 տարեկան սովորում եմ Հյուսիսային դպրոցի 4-1 դասարանում:Սիրում եմ պարել, նկարել, շախմատ խաղալ և հեծանիվ վարել:Երբ մեծանամ ուզում եմ դառնալ ուսուցչուհի, որպեսզի երեխաներին սովորեցնեմ և նրանք լավ մարդ դառնան, որպեսզի նրանք էլ մյուսներին սովորեցնեն:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s