The House

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Տ ու ն ը

Պարոն և տիկին Սմիթները ունեն որդի և դուստր։Որդու անունը Ջոն է։Դստրեր անունը Սառա է։

Սմիթները ապրում են մի տան մեջ։Նրանք ունեն հյուրասենյակ։Նրանք դիտում են հեռուստացույց հյուրասենյակում։Նրանց հայրը պատրաստում է խոհանոցում։Նրանք ուտում են ճաշասենյակում։Նրանք տանը ունեն երկու ննջասենյակ։Նրանք քնում են ննջասենյակում։Նրանք իրենց հագուստները պահում են պահարանում։Կա մեկ սանհանգույց։Նրանք լվանում են իրենց ատամները լոգարանում:

Նրանց տունը ունի այգի։Ջոնը և Սառան խաղում են այգում։Նրանք ունեն շուն։Ջոնը և Սառան սիրում են խաղալ շան հետ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s