Դասարանում. 24.02.2022

134. Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարտախիտ, բրդոտ, ժողովուրդ, հերթ, օրիորդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային, փարթամ։

135․ Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղամուղջ։

142․ Թոռնիկն արագ թռավ տատի գիրկը։

Միաջամանակ երեք գիրք է կարդում։

Հորդ անձրը կտրվելու միտք չուներ։

Հորթը տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ։

Ճահիճների առաջացումը: Ճահիճների դերը մարդու կյանքում

  1. Ի՞նչ է ճահիճը: Ինչպե՞ս է առաջանում:

Երկրի մակերևույթի որոշ տարածքներում, որտեղ տեղումնե­րից առաջացած ջրերը հոսելու հնարավորություն չունեն, կուտակվում են որևէ գոգավորությունում և, քանի որ գոլորշացումն էլ շատ թույլ է, սկսում են աճել խոնավասեր բույսեր՝ առաջացնելով ճահիճներ: 

  1. Արդյոք կարո՞ղ են ճահիճներ առաջանալ չորային շրջաններում, ինչո՞ւ:

Ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով։

  1. Ճահիճների չորացման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:
  2. Ճահիճներն ի՞նչ դրական և բացասական նշանակություն ունեն:

Արծիվներ

Արծիվներ (Հօմարմեր), ճուռակների ընտանիքին պատկանող գիշատիչ թռչուններ։ Հայաստանում տարածված է 9 տեսակ՝ գաճաճ արծիվտափաստանային արծիվգերեզմանարծիվմեծ շահնարծիվփոքր շահնարծիվքարարծիվջրարծիվօձակեր արծիվսպիտակապոչ արծիվ։ Աչքի են ընկնում լավ զարգացած մագիլներով, ինչը թույլ է տալիս որսալ մկնակերպ կրծողներից մինչև փոքր սմբակավորներ։ Երբեմն նրանց անվանում եմ հիմա թռչուններ։