Simple Present

Եթե բառը ավարտվում է ss,ch,sh,x,o տառերով ապա he,she,it-ի ժամանակ ավելանում է es Օրինակ ՛ He,kises his moter every morning.My fater watches TV every evening.She finishes her exercise.My brother to scool every day.Եթե բառը ավարտվում է y-տառը he,she,it-ի ժամանակ y․դառնում է i ավելանում է es․Օրինակ She cries.Բայց եթե y-ից առաջ ձայնավոր է բառին ավելանում է միայն s․Օրինակ ՛ He plays.He swims.He stadies.He goes.It flies